ชื่อ ธรรมนูญ
ชื่อ สุมณฑ์มาศ
นามสกุล เศวตสุทธิศิริกุล นามสกุล บุตรรัก
ระดับการศึกษา ปริญญาโท ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่ง ข้าราชการครู ตำแหน่ง ข้าราชการครู
หน้าที่พิเศษ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก หน้าที่พิเศษ -
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
   
ชื่อ ว่าที่ ร.ต.ฐิติพงศ์
ชื่อ วารุณี
นามสกุล ภูแอบหิน นามสกุล มงคลหัตถี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ตำแหน่ง ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
หน้าที่พิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน หน้าที่พิเศษ เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
   
ชื่อ เอกชน
ชื่อ จุฑามาศ
นามสกุล โพธินาม นามสกุล คติธิติมา
ระดับการศึกษา ปริญญาโท ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานอาคารสถานที่ หน้าที่พิเศษ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา