ชื่อ กรรณิกา
ชื่อ กรสิริ
นามสกุล มานพ นามสกุล แพใหญ่
ระดับการศึกษา ปริญญาโท ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ตำแหน่ง ข้าราชการครู ตำแหน่ง ข้าราชการครู
หน้าที่พิเศษ หัวหน้าสาขาวิชาโรจีสติกส์ หน้าที่พิเศษ
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา