ชื่อ ศรีพัตรา
ชื่อ ช่อทิพย์
นามสกุล ยิ้มเจริญ นามสกุล ศิริฤกษ์
ระดับการศึกษา ปริญญาโท ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ตำแหน่ง ข้าราชการครู ตำแหน่ง ข้าราชการครู
หน้าที่พิเศษ หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หน้าที่พิเศษ หัวหน้าศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
   
ชื่อ พิชญาภา
ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีวราภรณ์
นามสกุล สุขสงวน นามสกุล ชำนาญการ
ระดับการศึกษา ปริญญาโท ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ตำแหน่ง ข้าราชการครู ตำแหน่ง ข้าราชการครู
หน้าที่พิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ หน้าที่พิเศษ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
   
ชื่อ ชลัดดา
ชื่อ มารุตร์
นามสกุล ยิ้มเยื้อน นามสกุล ฮวบจันทร์
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่ง ข้าราชการครู ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม (ลูกเสือ) หน้าที่พิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
   
ชื่อ ธีรวุฒิ
ชื่อ พิศมัย
นามสกุล ชอบป่ารัง นามสกุล กรุดพิศมัย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
หน้าที่พิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้างานการค้า หน้าที่พิเศษ เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
   
ชื่อ ปิยวรรณ
ชื่อ ชลีพร
นามสกุล เตชะศิรินุกูล นามสกุล ศิริฤกษ์
ระดับการศึกษา ปริญญาโท ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูจ้างสอนรายชั่วโมง
หน้าที่พิเศษ ผู้ประสานงานปริญญาตรี  
.