ชื่อ นางสาว ณัฐภิรินทร์
ชื่อ นางสาวเพียงสุรีย์
นามสกุล นามสกุล เสาวนิช
ระดับการศึกษา ปริญญาโท ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่ง ข้าราชการครู ตำแหน่ง ข้าราชการครู
หน้าที่พิเศษ หัวหน้าแผนกวิชา หน้าที่พิเศษหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
   
   
ชื่อ นางนุจสรา
ชื่อ นรังค์
นามสกุล โพธิ์เงิน นามสกุล ตรีธัญญา
ระดับการศึกษา ปริญญาโท ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่ง ข้าราชการครู ตำแหน่ง ข้าราชการครู

หน้าที่พิเศษ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานกิจกรรม
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
   
   
ชื่อ ทวีพร
ชื่อ นายเอกรินทร์
นามสกุล เอกมณีโรจน์ นามสกุล อรุณรุวิวัฒน์
ระดับการศึกษา ปริญาตรี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ตำแหน่ง ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอน
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานอาคารสถานที่ หน้าที่พิเศษ
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
 
 
ชื่อ นายรัชพล    
นามสกุล ทองศุภผล    
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี    
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอน    
หน้าที่พิเศษ    
ที่ปรึกษา