ชื่อ ศรีไพล
ชื่อ นิลวรรณ
นามสกุล อิ่มสำราญ นามสกุล อมรปิยะพงษ์
ระดับการศึกษา ปริญญาโท ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่พิเศษ หัวหน้าแผนกวิชา หน้าที่พิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดและประเมินผล
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
   
ชื่อ ทิพย์สุคนธ์
ชื่อ วีระวรรณ
นามสกุล บริบูรณ์ทรัพย์ นามสกุล ฤกษ์ประวัติ
ระดับการศึกษา ปริญญาโท ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานผลิตผลและการค้า หน้าที่พิเศษ ผู้ช่วยงานพัสดุ
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
   
ชื่อ ชลขวัญ
ชื่อ วรัญญา
นามสกุล แสงเทียนชม นามสกุล ชมชื่น
ระดับการศึกษา ปริญาโท ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
หน้าที่พิเศษ หน้าที่พิเศษ
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
ชื่อ นางสาวพัสตราภรณ์
นามสกุล ทรัพย์ผุด    
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี    
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน    
หน้าที่พิเศษ เจ้าหน้าที่งานผลิตผลการค้าฯ    
ที่ปรึกษา