นางศิริลักษณ์ เกิดจันทร์ตรง
นางสาวพิมพ์ใจ พจน์สมพงส์
ตำแหน่ง ข้าราชการครู
ตำแหน่ง ข้าราชการครู
หน้าที่พิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
สอนวิชาภาษาไทย
ครูสอนวิชาภาษาไทย
ที่ปรึกษา ปวส.1 แม่บ้านโรงแรม ที่ปรึกษา ปวส. 1/2 ธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์
รายซื่อเด็กที่ปรึกษา
รายซื่อเด็กที่ปรึกษา
   
นายสมชาย ตะโกพร
นายมนูญ  มีสวัสดิ์
ตำแหน่ง ข้าราชการครู ตำแหน่ง ข้าราชการครู
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ หน้าที่พิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ และงานกิจกรรม
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ที่ปรึกษา ปวส.2 การตลาด ที่ปรึกษา
รายซื่อเด็กที่ปรึกษา รายซื่อเด็กที่ปรึกษา
   
   
นางชลชลา สว่างวัฒเศรษฐ์
นางระวีวรรณ แสงลอย
ตำแหน่ง ข้าราชการครู ตำแหน่ง ข้าราชการครู
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาลนักเรียนนักศึกษา หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ
สอนวิชาพลานามัย สอนวิชาภาษาไทย
ที่ปรึกษา ปวช. 2/2 การบัญชี ที่ปรึกษา
รายซื่อเด็กที่ปรึกษา รายซื่อเด็กที่ปรึกษา
   
   
นางสาวกัณฐลดา กลิ่นเมือง
นายปชวรรชน์ แก้วใส
ตำแหน่ง ข้าราชการครู ตำแหน่ง ข้าราชการครู
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานทวิภาคี หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานประกันคุณภาพ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ สอนวิชาวิทยาศาสตจร์
ที่ปรึกษา ปวช. 2/1 ธุรกิจค้าปลีก ปวช. 3/1 ธุรกิจค้าปลีก ที่ปรึกษา ปวช. 3/1 การตลาด
รายซื่อเด็กที่ปรึกษา รายซื่อเด็กที่ปรึกษา
   
   
นายโอมาร์ อินทรชูเดช
นางสาววิภาดา ค้าแฟง
ตำแหน่ง ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานปกครอง หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและสวัสดิการการศึกษา
สอนวิชาภาษาจีน สอนวิชาภาษาจีน
ที่ปรึกษา ปวช. 2/2 การโรงแรม ที่ปรึกษา ปวช. 1/1 การบัญชี
รายซื่อเด็กที่ปรึกษา รายซื่อเด็กที่ปรึกษา
 
   
   
นายพนม  เทียมคำ
นางสาวชมพูนุท นิลขำ
ตำแหน่ง ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานทะเบียน
สอนวิชาคณิตศาสตร์ สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ที่ปรึกษา ปวส. 2/3 การบัญชี ที่ปรึกษา
รายซื่อเด็กที่ปรึกษา รายซื่อเด็กที่ปรึกษา ปวส. 2/1 การบัญชี
   
   
นางสาว เจื้อจันทร ์ เพิ่มทรัพย์ทวีผล
นางสาวเตือนใจ ด่านปาน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล หน้าที่พิเศษ -
สอนวิชาภาษาอังกฤษ สอนวิชา ภาษาอังกฤษ
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
รายซื่อเด็กที่ปรึกษา รายซื่อเด็กที่ปรึกษา
   
   
นางสาวชลลดา เหมาะศรี
นางสาวสิริพร  รุ้งเรืองรอง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
หน้าที่พิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล หน้าที่พิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
สอนวิชาคณิตศาสตร์ สอนวิชาพลานามัย
ที่ปรึกษา ปวส. 2/2 การบัญชี ที่ปรึกษา ปวช.2/3 ค้าปลีก ปวช. 1/2 ค้าปลีก
รายซื่อเด็กที่ปรึกษา รายซื่อเด็กที่ปรึกษา
   
   
นางสาวมาฆพร ดีมูล
นายวิศัลย์ ออมทรัพย์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
หน้าที่พิเศษ ผู้ช่วยงานปกครอง หน้าที่พิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ที่ปรึกษา ปวช.3/2 การโรงแรม ที่ปรึกษา
   
   
นางสาวลำพูน ศรีจันทร์อ่อน
นางสาวชุติกาญจน์  จำปาเงิน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
หน้าที่พิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร หน้าที่พิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สอนวิชาสังคมศึกษา (กฏหมาย)
ที่ปรึกษา ปวช. 1/2 โรงแรม ที่ปรึกษา ปวช. 1/1 ค้าปลีก
รายซื่อเด็กที่ปรึกษา รายซื่อเด็กที่ปรึกษา
   
   
ครูอาสาสมัครภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง
หน้าที่พิเศษ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ที่ปรึกษา